Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden.

Reiki College voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk. Een kopie van alle uitgereikte facturen wordt verwerkt door het administratiekantoor waarmee Reiki College een verwerkersovereenkomst heeft.

Uw gegevens worden verkregen op het formulier dat u zelf invult vóór uw eerste afspraak; deze worden verwerkt in uw dossier. Het dossier wordt gaande de behandeling aangevuld met verslagen van de behandelsessies. Deze verslagen worden niet gedeeld met anderen, tenzij noodzakelijk voor de behandeling en alleen na uw instemming. Uw digitale dossier wordt op de computer bewaard en is dan beveiligd met drie wachtwoorden; daarnaast bestaat van u een papieren dossier dat in een afgesloten dossierkast wordt opgeslagen. Alle gegevens worden na uw laatste behandeling ten minste vijftien jaar bewaard. Indien u “vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen; indien dit verzoek wordt ingewilligd, wordt uw dossier onmiddellijk vernietigd.

De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw dossier. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan de therapeut, tevens de eigenaar van de praktijk, te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. 

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.

De therapeut kan om moverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen.

Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de therapeut verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet te zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. De therapeut dient binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Een weigering om uw gegevens te bewerken, moet gemotiveerd worden.

Indien het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning vraagt van de verantwoordelijke. Dit dient binnen acht weken na datum van de aanvraag te gebeuren.

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door de therapeut. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat u niet behandeld kan worden bij Reiki College.

Tot slot heeft u het recht van dataportabiliteit. Dit houdt in dat u Reiki College kunt verzoeken uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om deze te hergebruiken.

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kunt u dit voorleggen aan een rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.